...

GENERELLE SALGSVILKAR        

Effektiv fra 1.1.2020

 1. ANVENDELIGHET
  1. Alt salg fra Joh Friedrich Behrens Sverige AB "BeA" skjer i samsvar med disse generelle salgsbetingelsene ("Vilkårene").
  2. Hvis partene skriftlig har blitt enige om vilkår som avviker fra disse vilkårene, skal partenes spesielle avtale gjelde i disse delene. For å være gyldig, må en slik avtale inngås skriftlig og aksepteres av begge parter. Eventuell tekst på kundens ordre eller lignende dokument endrer ikke vilkårene med mindre leverandøren uttrykkelig bekrefter at vilkårene er endret, og på hvilken måte.
  3. Selskapet som utgjør det selgende firmaet kalles i disse generelle leveringsbetingelsene for "leverandøren" og innkjøpsselskapet for "kunden".
  4. Med produkter menes i disse vilkårene alle produkter og eventuelt tjenester som leverandøren selger til kunden.

 2. INFORMASJON
  1. Den informasjonene som gis i kataloger, prospekt, markedsføringsmateriell m.m er kun veiledende informasjon. I tillegg leveres tekniske data med forbehold om designendringer, og med forbehold om variasjoner i målemetoder, etc. Hvis en bestemt oppgave er viktig for kundens design eller bruk av produktet, blir kunden bedt om å sikre informasjonen og påliteligheten i kundens nåværende bruk av produktet.
  2. Alle instruksjoner, råd eller andre instruksjoner levert av leverandøren til kunden er bare generelle råd og utgjør ikke en garanti eller lignende forpliktelse. Det er alltid kunden som på egen risiko velger hvilke produkter kunden kjøper og hvordan produktene brukes.
  3. Leverandøren forblir den eksklusive eieren av immaterielle rettigheter knyttet til produktene.

 3. PRIS OG BETALING
  1. Salg skjer med mindre annet er avtalt til de priser som leverandøren benytter på leveringstidspunktet. Leverandøren har alltid rett til å justere gjeldende priser med hensyn til endringer i valuta- eller råvarepris. Alle priser gjelder eksklusiv merverdiavgift og andre offentlige avgifter.
  2. Betaling skal skje innen tretti (30) dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt.
  3. Hvis kunden ikke betaler til rett tid, har leverandøren rett til forsinkelsesrenter fra forfallsdato til gjeldende rentesats i samsvar med loven om forsinkelsesrenter i leverandørens land. Videre har leverandøren rett til et forsinkelsesgebyr som spesifisert i de respektive lands lover.
  4. Leverandøren har rett til å heve avtalen om ikke fakturabeløpet er betalt i rett tid. I et slikt tilfelle har leverandøren rett til erstatning for alle skadene leverandøren lider.

 4. ORDERTYPER M.M.
  1. 4.1. Ordre kan legges inn hele døgnet. Ordrebehandling foregår i leverandøren sine kundeservice-åpningstider, se leverandørens nettsted for aktuelle tider. For salg i andre land enn Sverige kan det forekomme avvik fra det som er angitt nedenfor. For informasjon om dette, ta kontakt med leverandørens kundeservice.
  2. Restordre
   1. I tilfelle mangel på tilgjengelighet på bestilte varer, opprettes en restordre på mangelen. Restordren blir normalt levert så snart varene er mottatt i vanlige ukentlige ordrer, med mindre kunden ber om noe annet.
  3. Erstatningsprodukt
   1. Hvis det bestilte produktet er erstattet av et annet vesentlig ekvivalent produkt, forbeholder leverandøren seg retten til å levere erstatningsproduktet.
  4. Forsinkelse
   1. Hvis partene eksplisitt har blitt enige om en leveringsdato, må levering skje senest den dagen, ellers vil det være en forsinkelse. Ved forsinket levering har kunden rett til kompensasjon med 1 % av verdien på de forsinkede produktene per forsinket uke, men et maksimumsbeløp på 10 % av verdien på de forsinkede produktene. For at kunden skal være berettiget til en forsinkelsesbot, må kunden skriftlig varsle leverandøren om at kunden krever en bot senest 30 dager fra avtalt leveringsdato. I tilfelle maksimumsbot har kunden rett til å kansellere bestillingen i tillegg til å heve boten.

 5. PRODUKTER UTENFOR ORDINÆRT VARESORTIMENT
  1. Hvis leverandøren også tilbyr andre produkter enn de som er inkludert i det ordinære varesortimentet, skjer levering av slike produkter når produktet er tilgjengelig for levering fra leverandøren. Gebyrer tilknyttet slike leveranser er oppgitt i frakttariffen. Bot i henhold til punkt 4.6 gjelder ikke produkter utenfor ordinært varesortiment.

 6. LEVERINGSBETINGELSER
  1. Leveringsbetingelser i henhold til skriftlig avtale, Ex Works brukes som grunnlag hvis ingen annen avtale er gjort.

 7. FRAKTTARIFF
  1. Priser for frakt og eventuelt andre kostnader oppgis separat, fraktkostnader og -avtaler kan fås fra leverandørens kundeservice.

 8. RETURER OG REKLAMASJONER GENERELT
  1. Forskjellen mellom retur og reklamasjon
   1. Retur betyr at kunden returnerer et produkt bestilt av kunden, uten at det er feil i produktet eller annet avvik i forhold til bestillingen.
   2. Reklamasjon betyr at en kunde reklamerer for et produkt, enten fordi det er noe galt med produktet, eller produktet ellers ikke overenstemmer med ordren.
  2. Returer
   1. Vilkår for returer angis i punkt 9.2 i dette avsnittet
   2. All retur må avtales med leverandøren før varene returneres. En betingelse for refusjon ved retur er at leverandørens rutiner blir fulgt. Enten returnerer leverandøren retur til kunden og belaster forsendelseskostnadene, eller kasserer returnerte varer uten kreditt.
   3. Rutiner og prosedyrer skal være i samsvar med det som står i en skriftlig avtale eller på annen måte er muntlig avtalt.
   4. Kunden må fylle ut en returrapport, denne er tilgjengelig fra leverandørens kundeservice.
   5. Utfylt og godkjent av leverandøren, skal returrapporten alltid følge med returen.
   6. Kunden er alltid ansvarlig for fraktkostnaden.
   7. Leverandøren forbeholder seg retten til å bestemme fritt på kommersiell grunn om retur av produkt eller ikke.
   8. For at retur skal godkjennes, må følgende betingelser alltid være oppfylt;
    • Produktet skal være uskadet, umerket og i samme stand som når det ble solgt.
    • Emballasjen må være uskadet og i original stand, dvs. fri for prismerking, kluss, etiketter, tape etc.
    • Retur av kjemiske varer, matvarer, temperatursensitive produkter, eller andre produkter som er datert eller på annen måte har en begrenset levetid, godkjennes ikke.
    • Produktet må være i varesortimentet til leverandøren ved retur.
    • Det må ha gått maksimalt seks måneder fra produktet ble levert fra leverandøren til kunden.
    • Kampanje- og sesongsvarer kan ikke returneres.
   9. Returfradrag for godkjent retur gjøres med 25 %.
   10. Hvis verdien på en retur er mindre enn 300 SEK (eller tilsvarende beløp i gjeldende valuta), blir den ikke kreditert.
   11. Avbestilling av bestilte, men ennå ikke leverte ordre skal likestilles med retur som ovenfor, og reguleres under de samme betingelsene.
   12. Avbestilling av tjenester kan kun gjøres etter leverandørens godkjenning. Ellers er bestilling bindende og full betalingsforpliktelse eksisterer.
  3. Reklamasjoner
   1. Vilkår for returer angis i punkt 9.3 i dette avsnittet
   2. Kunden må kunne bevise grunnlaget for klagen.
   3. En praktisk prosess for reklamasjonen må gjøres slik at kunden må avtale reklamasjonen med leverandøren før varene returneres. Videre må kunden følge prosedyren som er foreskrevet av leverandøren.
   4. Kunden må fylle ut en reklamasjonsrapport som er tilgjengelig fra leverandørens kundeservice.
   5. Reklamasjonsrapporten må fylles ut korrekt og følge med varene. Reklamasjoner som ikke oppfyller kriteriene ovenfor, sendes tilbake til kunden uten kreditt med belastet leveringskostnad, eller blir forkastet. Det samme gjelder hvis kunden ikke har avtalt reklamasjonen med leverandøren.
   6. Ved godkjent reklamasjon er leverandøren ansvarlig for fraktkostnaden.
   7. Leverandøren forbeholder seg retten til, etter egen bedømmelse, å bestemme om produktet skal erstattes med et erstatningsprodukt eller repareres. Dette er leverandørens hele ansvar som følge av en reklamasjon, dvs. skader eller lignende er ikke inkludert.
  4. Transportskader eller transportavvik
   1. Varer, emballasje og paller må sjekkes ved mottak. Hvis det oppdages skade eller avvik, må kunden informere transportøren ved mottak av leveransen. Skaden / avviket må deretter rapporteres til leverandørens logistikksupport innen syv dager etter mottakelse
   2. Ved godkjent skade eller avvik leverer leverandøren erstatningsvarer, reparerer produktet eller krediterer prisen for produktet i henhold til egen vurdering.
   3. Hvis kunden ber om behandling av saken før leverandøren har vært i stand til å vurdere om skaden eller avviket er godkjent, kan kunden bestille erstatningsvarer eller reparasjoner. Disse belastes deretter kunden, men krediteres hvis saken deretter blir godkjent.
  5. Plukkfeil
   1. Hvis leveransen inneholder feil produkter eller feil antall produkter, er det kundens ansvar å reklamere i samsvar med leverandørens instruksjoner.

 9. MANGLER PÅ PRODUKTER / GARANTIKRAV
  1. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil forårsaket av omstendigheter som har oppstått etter at leveransen har funnet sted. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil på grunn av materialer eller konstruksjoner som er tilført av kunden. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for feil som består av at Produktet ikke overholder informasjonen om produktets egenskaper eller bruksområder levert av andre enn leverandøren, som for eksempel av produsenter. Videre dekker leverandørens ansvar bare feil som oppstår ved normal bruk. Leverandøren er på ingen måte ansvarlig for feil forårsaket av manglende vedlikehold, feil installasjon, endringer eller reparasjoner utført av andre enn leverandøren.
  2. Med mindre leverandøren uttrykkelig uttaler noe annet, henviser leverandørens ansvar til feil som vises i løpet av et (1) år fra levering. Ansvaret gjelder ikke for slitedeler med normal holdbarhet som er kortere enn ett (1) år. I tilfeller hvor datomerking har funnet sted gjelder erstatningsansvaret bare i den angitte holdbarhetstiden.
  3. Leverandøren påtar seg, etter eget valg, i garantiperioden uten kompensasjon, å levere nye produkter som kompensasjon for produkter som er uriktige eller for å rette feil. Utbedring kan etter leverandørens valg, gjøres enten hos leverandøren eller hos kunden. For erstatningsprodukter levert av leverandøren til kunden, beregnes garantiperioden angitt i 10.2 fra levering av det originale produktet. Eventuelle avhendingskostnader eller kostnader ved tilgang og restaurering eller lignende bæres av kunden.
  4. Kunden kan ikke påberope seg feil i produktene hvis kunden ikke gir leverandøren skriftlig varsel om feil innen ti dager etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.
  5. Leverandøren kan tilbakebetale kjøpesummen i stedet for utbedring eller ny levering. Kunden skal deretter returnere produktene hvis leverandøren ber om det.
  6. Ved å levere til kunden en behørig reparert eller erstattet del eller produkt, eller ved tilbakebetaling av kjøpesummen, skal leverandøren anses å ha oppfylt sine forpliktelser for feilen. Kunden har derfor ikke rett til noen kompensasjon i tillegg til tiltakene levert av leverandøren. Hvis demontering og installasjon medfører forstyrrelse av noe annet enn produktene, er kunden ansvarlig for arbeid og kostnader forårsaket av dette.
  7. Prosessen med rapportering av feil skal være på samme måte som for reklamasjoner i henhold til punkt 9.3 ovenfor.

 10. REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD
  1. Leverandøren tilbyr i noen tilfeller reparasjon og vedlikehold av produktene som selges av leverandøren. Kunder som ber om slik reparasjon eller vedlikehold oppfordres til å kontakte leverandørens kundeservice.

 11. ANSVAR FOR PERSONSKADE OG MATERIELLE SKADER M. M. GENERELLE
  1. Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på eiendom forårsaket av produktene på fast eller løs eiendom hvis skaden oppstår når produktene er i kundens eie, eller på varer produsert av kunden eller på varer som kundens varer er inkludert i, eller for skade på fast eller løs eiendom som denne varen forårsaker på grunn av produktene.
  2. Leverandørens ansvar for skader forårsaket av produktene til en person eller til solid eller løs eiendom som tilhører kunden eller tredjepart eller som på annen måte oppstår i partenes handel inkluderer ikke i noe tilfelle tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annen indirekte skade. For avsnitt om ansvarsbegrensning, se punkt 16.
  3. Hvis en tredjepart fremsetter krav mot leverandøren eller kunden for erstatning for skade eller tap, må den andre parten informeres så snart som mulig og senest innen ti dager. Hvis dette ikke skjer, har ikke parten rett til å henvende seg til den andre parten og kreve noe ansvar i henhold til lov eller disse vilkårene på grunn av krav fra tredjepart. Kunden har heller ikke rett til å kreve ansvar fra leverandøren for krav fra tredjepart, hvis kunden har inngått et forlik eller annen avtale med tredjepart uten først å ha fått leverandørens skriftlige samtykke.
  4. Bestemmelsene i dette avsnittet og andre relevante deler av disse vilkårene gjelder også produktansvar i den grad dette er juridisk mulig.

 12. VAREMERKER
  1. Kunder som videreselger produktene, skal i markedsføringen av produktene bruke varemerker og produktnavn i den utstrekning og på en måte som til enhver tid er spesifisert av leverandøren. Plikten og retten til å bruke disse varemerkene er begrenset til retten til å selge produktene, som kunden har mottatt og utløper umiddelbart i forbindelse med opphør av salgsretten. Gjennom disse vilkårene kjøper ikke kunden noen uavhengig rett til varemerkene.

 13. PRODUKTINFORMASJON M. M.
  1. Leverandøren kan fra tid til annen levere forskjellige typer produkt- og prisinformasjon.
  2. All informasjon som er gitt fra leverandøren skal behandles som konfidensiell og kan ikke brukes til annet enn salg og eventuelt videresalg av leverandørens produkter eller utleveres til tredjepart.
  3. Produktinformasjonsark, sikkerhetsdatablad og eventuelt annen produktinformasjon kan fås fra leverandørens kundeservice og leveres digitalt.

 14. ENDRING AV PRODUKTER
  1. Kunden kan ikke gjøre endringer på produktene, for eksempel omvendt prosjektering, demontering eller lignende.
  2. Kunden kan heller ikke fjerne eller endre noe merke, handelsnavn, skilt eller annen merking relatert til produktene eller produktenes emballasje.

 15. ANSVARSBEGRENSNING M. M.
  1. Leverandørens ansvar for skader – enten skaden er forårsaket av forsinkelse, feil, skade forårsaket av produktet eller på annen måte – er begrenset til ti prisbasisbeløp per krav og år. Hvis en lavere ansvarsbegrensning er spesifisert på et bestemt punkt, har den forrang. Det som fremgår av punkt 16 utgjør således et maksimalt tak for erstatning.

 16. GRUNNLAG FOR FRITAK
  1. Omstendigheter som forhindrer eller vesentlig hemmer oppfyllelsen av noen av partenes forpliktelser i henhold til avtalen og som partene ikke har vært i stand til å kontrollere, som, men ikke begrenset til, lyn, terrorisme, brann, jordskjelv, flom, krig, mobilisering eller militære innkallelser av større omfang, oppstand eller opprør, rekvisisjon, beslag, cyberangrep, valutabegrensning, myndighetsregulering, maktbegrensning, generell knapphet på transport, varer eller energi eller streik, blokade, lockout eller annen arbeidskonflikt, uavhengig av om den avtalepart er part i konflikten eller ikke og også svikt eller forsinkelse i leveringen fra underleverandør pga omstendigheter som nå er nevnt, skal utgjøre grunnlag for fritak som gir rett til nødvendig tidsforlengelse og fritak for straff. En slik begrunnelse for fritak skal varsles skriftlig av den andre parten uten unødig forsinkelse etter at vedkommende innså eller burde innsett at grunnen til fritaket var på plass.
  2. Hvis utførelsen av avtalen forhindres i mer enn seks (6) måneder pga omstendighetene nevnt i punkt 17.1, skal hver part ha rett til uten erstatning for skader eller annet å si opp kontrakten.

 17. PERSONLIG INFORMASJON
  1. Leverandøren er ansvarlig for håndteringen av personopplysningene som kunden har gitt leverandøren ved å registrere seg som bedriftskunde og / eller handle på nettet eller via telefon / faks / brev. Ved å gjøre noe av dette aksepterer kunden også at Leverandøren lagrer og bruker denne informasjonen for å oppfylle sine forpliktelser, og for å gi kunden best mulig service og relevante markedsføringsmeldinger, etc.
  2. Type personopplysninger som leverandøren håndterer om kunden er typisk navn og kontaktinformasjon til personen hos kunden som er autorisert til å handle med leverandøren, og lignende informasjon som kreves for utførelsen av partenes avtaler.
  3. Hvis kunden ønsker tilgang til informasjon som leverandøren håndterer om kunden, eller ønsker å endre personopplysninger eller bli fjernet fra våre registre, blir kunden henvist til å kontakte leverandørens kundeservice, der leverandøren vil hjelpe kunden med ønsket handling. Denne rettigheten gjelder også for enkeltpersoner hos kunden.
  4. Personopplysninger håndteres i samsvar med leverandørens personvernregler som er tilgjengelige på leverandørens nettsted.

 18. GJELDENDE LOV OG TVISTER
  1. Den materielle rettigheten i landet der leverandøren har sitt hjemsted, skal gjelde for alle partenes transaksjoner.
  2. Alle tvister mellom partene skal til slutt avgjøres ved voldgift administrert ved Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute. Hvis verdien av tvisten ikke overstiger en million svenske kroner, skal voldgiftsinstitusjonens regler for forenklet voldgift anvendes, og voldgiftsnemnda skal bestå av en voldgiftsmann. Hvis verdien av den omstridte gjenstanden overstiger en million svenske kroner, skal regler for Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute anvendes, og voldgiftsnemnda skal bestå av tre voldgiftsmenn.
  3. All informasjon i slik voldgift skal dekkes av taushetsplikt.
  4. Til tross for det foranstående har leverandøren rett til, i tilfelle et klart og forfalt krav mot kunden, å søke om påbud med Kronanklagerembetet eller til å anlegge domstol.

Joh. Friedrich Behrens Sverige AB